ប្រកួតពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍
Sat 02/07/2022
00:00 (GMT +7)
Victorian State League Division
North Geelong Warriors vs. Brunswick City
Sat 02/07/2022
00:00 (GMT +7)
Japan JFL
Osaka FC vs. Run Mel Aomori
Sat 02/07/2022
01:45 (GMT +7)
Ireland Premier Division
Bohemians vs. Derry City
Sat 02/07/2022
01:45 (GMT +7)
ireland division
Finn Harps vs. Shamrock Rovers
Sat 02/07/2022
01:45 (GMT +7)
ireland division 1
Bray Wanderers vs. Cork City
Sat 02/07/2022
01:45 (GMT +7)
ireland division
Wexford (Youth) vs. Athlone Town
Sat 02/07/2022
12:00 (GMT +7)
Victorian State League Division
Moreland City vs. Langwarrin
Sat 02/07/2022
12:22 (GMT +7)
Victorian State League Division
FC Bulleen Lions vs. Goulburn Valley Suns