ប្រកួតពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍
Sat 01/04/2023
18:30 (GMT +7)
English Premier League
Manchester City vs. Liverpool
Sat 01/04/2023
21:00 (GMT +7)
English Premier League
Arsenal vs. Leeds United
Sat 01/04/2023
23:30 (GMT +7)
English Premier League
Chelsea vs. Aston Villa
Sun 02/04/2023
02:00 (GMT +7)
Spanish La Liga
Elche vs. FC Barcelona
Sun 02/04/2023
21:15 (GMT +7)
Spanish La Liga
Real Madrid vs. Real Valladolid
Sun 02/04/2023
23:30 (GMT +7)
English Premier League
Newcastle United vs. Manchester United
Tue 04/04/2023
02:00 (GMT +7)
English Premier League
Everton vs. Tottenham Hotspur