ប្រកួតពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍
Wed 07/12/2022
02:00 (GMT +7)
FIFA WORLD CUP
Portugal vs. Switzerland
Thu 08/12/2022
02:00 (GMT +7)
Club Friendly
Cadiz vs. Manchester United
Fri 09/12/2022
10:00 (GMT +7)
FIFA WORLD CUP
Croatia vs. Brazil
Sat 10/12/2022
02:00 (GMT +7)
FIFA WORLD CUP
Netherlands vs. Argentina
Sun 11/12/2022
02:00 (GMT +7)
FIFA WORLD CUP
England vs. France